Nasmeruj motýľa písmenká 2L

Typ úlohy:


Navigácia

Tieto hravé úlohy sú jednoznačne zamerané na zvládnutie orientácie v dvojrozmernom priestore. Pri jednoduchších cvičeniach smer pohybu ceruzky po pracovnom liste určujú šípky, pri zložitejších písmenká H (hore), D (dole), P (vPravo), L (vĽavo), a pri tých najnáročnejších svetové strany. Spravidla ide o rôzne obmeny hľadania pokladu, teda “tajného” miesta na mape.

Potrebné zručnosti:


Správna priestrová orientácia je dôležitá pre množstvo každodenných činností v reálnom svete, ako aj v jeho abstraktnej podobe na papieri, či monitore. Hravé úlohy a cvičenia zamerané na rozvoj priestorovej predstavivosti pracujú so šípkami ako ukazovateľmi smeru, ako aj s pojmami hore, dole, vpravo, vľavo, dopredu a dozadu. Dôležité je uvedomenie si ich vzájomnej súvislosti. V pokročilejších variantoch môžu využívať orientáciu pomocou svetových strán. V oboch prípadoch je vhodné ich doplniť orientáciou v reálnom priestore, npr. pomocou rôznych obmien hier ako je zima-teplo, roboti (nasledovanie pokynov) alebo práca s buzolou.