Nájdi cestu autíčku 3

Typ úlohy:


Cestičky

Hravé úlohy v tejto kategórii sú zamerané prevažne na rozvoj grafomotoriky. Dieťa sa snaží viesť ceruzku po predkreslenej čiare alebo cestičke na pracovnom liste tak, aby ju pokiaľ možno verne kopírovalo. Pri ťahších úlohách, kde sa jednotlivé dráhy križujú, je potrebné zapojiť aj predstavivosť, a správne sa rozhodnúť, ktorou cestou pokračovať. V prípade, že má dieťa problém správne sa rozhodovať, je vhodná názorná ukážka, npr. pomocou podobne prepletených šnúrok.

Potrebné zručnosti:


Grafomotorické cvičenia sú zamerané na rozvoj schopnosti kresliť a písať. Pre úspešné zvládnutie písania, ako aj kreslenia, sú vhodné rôzne prípravné cvičenia na podporu jemnej motoriky a koordinácie ruky a očí. Pri samotnom nácviku kreslenia a písania dbáme na správny "štipcový" úchop ceruzky, ako aj správne umiestnenie papiera a ruky na stole. Pri správnom uchopení ceruzky drží dieťa ceruzku medzi palcom a ukazovákom a podopiera ju prostredníkom. Predlaktie je položené na stole a papier je umiestnený vľavo vpredu (platí pre praváka) pred rukou s ceruzkou. Pri pohybe dieťa ideálne zapája celú ruku, vrátane ramena a lakťa. Na uvoľnenie a zapojenie celej ruky sú vhodné prípravné cvičenia, npr. kreslenie kruhov a iných obrázkov na papieri veľkého formátu.