Grafomotorika 10Typ úlohy:


Písanie tvarov

Tento typ cvičení určite všetci dobre poznáte zo školy. Ich úlohou je pripraviť dieťa na písanie, a to tak, že sa najprv naučí písať tvary potrebné pre úspešné zvládnutie jednotlivých písaných písmen. Dôležité je, aby sa dieťa naučilo pri písaní tvarov zapájať celú ruku a viesť ju spolu s ceruzkou pozdĺž riadku. Samozrejmosťou by mal byť aj správny štipcový úchop ceruzky, ktorý je však lepšie nacvičiť pri kreslení, vyfarbovaní, či jednoduchších grafomotorických úlohách, napríklad z kategórie Kreslíme do rytmu alebo Obkreslovačky. Úlohy sú očíslované podľa náročnosti.

Potrebné zručnosti:


Grafomotorické cvičenia sú zamerané na rozvoj schopnosti kresliť a písať. Pre úspešné zvládnutie písania, ako aj kreslenia, sú vhodné rôzne prípravné cvičenia na podporu jemnej motoriky a koordinácie ruky a očí. Pri samotnom nácviku kreslenia a písania dbáme na správny "štipcový" úchop ceruzky, ako aj správne umiestnenie papiera a ruky na stole. Pri správnom uchopení ceruzky drží dieťa ceruzku medzi palcom a ukazovákom a podopiera ju prostredníkom. Predlaktie je položené na stole a papier je umiestnený vľavo vpredu (platí pre praváka) pred rukou s ceruzkou. Pri pohybe dieťa ideálne zapája celú ruku, vrátane ramena a lakťa. Na uvoľnenie a zapojenie celej ruky sú vhodné prípravné cvičenia, npr. kreslenie kruhov a iných obrázkov na papieri veľkého formátu.