Slabiky 1Typ úlohy:


Slabikovanie

Naučte deti rozlišovať slabiky už v predškolskom veku! Je to vskutku dôležité, a niektorým deťom chvíľu trvá, kým koncept slabík pochopia. Pritom sa s tým dá začať naozaj skoro. Veď riekanky deťom recitujeme ako prvé. Slabikovanie sa dá veľmi dobre kombinovať s počítaním, kreslením, hudbou, či dokonca športom, záleží len na vašom dieťati, čomu dá prednosť. Pracovné listy z tejto kategórie majú za cieľ hravou formou naučiť deti rozlišovať jednotlivé slabiky a ich dĺžku.

Potrebné zručnosti:


Správne sluchové vnímanie je rozhodne dôležité pre schopnosť naučiť sa čítať, písať, ako aj učiť sa cudzie jazyky. Nejde o rozvíjanie hudobného nadania ako takého, ale skôr o schopnosť detí rozlišovať jednotlivé hlásky, slabiky a slová, rozoznávať ich dĺžku, ako aj základný rytmus reči. Sú to schopnosti, ktoré sa samozrejme veľmi dobre cvičia aj bez papiera, npr. hrami v aute, ako je meno-mesto-zviera-vec alebo reťazce slov podľa koncovej hlásky alebo slabiky, a samozrejme riekankami. Avšak, práve tak dobre sa dajú kombinovať aj s grafomotorickými hravými úlohami na papieri. Pomocou takýchto cvičení je napríklad možne spomaľovať „zrýchlené“ deti, alebo korigovať ich neplynulú reč.

Čítanie je schopnosť, ktorej sa väčšina z nás naučila v škole. Avšak, je veľa zvedavých detí, ktoré sa naučia čítať samy už v predškolskom veku, alebo naopak, majú s osvojením si tejto schopnosti väčšie, alebo menšie problémy. Hravé úlohy v tejto kategórii sú určené hlavne pre tieto dve skupiny detí a majú za úlohu pomôcť im rozčítať sa hravou a jednoduchou formou. Týmto úlohám by mali jednoznačne predchádzať úlohy zamerané na sluchové vnímanie. Veľmi vhodnou alternatívou sú aj komiksy so zreteľnými a jednoduchými textami, prípadne texty s farebne odlíšenými slabikami.