Dokresli stromčekTyp úlohy:


Dokreslovačky

Hravé úlohy v tejto kategórii sú zamerané na rozvoj grafomotoriky, priestorovej predstavivosti a intuitívneho počítania. Dieťa má pomocou ceruzky a bodovej mriežky na pracovnom liste zrkadlovo dokresliť alebo prekresiť predkreslený obrázok. Pritom využíva počítanie v mriežke na správny odhad vzdialenosti. Pre úspešné zvládnutie úlohy je tiež potrebná dobrá orientácia v priestore a zvládnutie pojmov hore, dole, doľava a doprava.

Potrebné zručnosti:


Grafomotorické cvičenia sú zamerané na rozvoj schopnosti kresliť a písať. Pre úspešné zvládnutie písania, ako aj kreslenia, sú vhodné rôzne prípravné cvičenia na podporu jemnej motoriky a koordinácie ruky a očí. Pri samotnom nácviku kreslenia a písania dbáme na správny "štipcový" úchop ceruzky, ako aj správne umiestnenie papiera a ruky na stole. Pri správnom uchopení ceruzky drží dieťa ceruzku medzi palcom a ukazovákom a podopiera ju prostredníkom. Predlaktie je položené na stole a papier je umiestnený vľavo vpredu (platí pre praváka) pred rukou s ceruzkou. Pri pohybe dieťa ideálne zapája celú ruku, vrátane ramena a lakťa. Na uvoľnenie a zapojenie celej ruky sú vhodné prípravné cvičenia, npr. kreslenie kruhov a iných obrázkov na papieri veľkého formátu.

V tejto skupine nájdete rôzne hravé úlohy, ktoré rozvíjajú matematické a číselné predstavy detí, teda ich schopnosť poradiť si s pojmami menší/väčší, menej/viac, pred/po, prvý/posledný a pod., ako aj úlohy, ktoré im pomáhajú porozumieť číslam a ich vzťahom. Keď sa deti učia počítať, je veľmi vhodné počítať s nimi aj predmety v reálnom živote (npr. schody, autá a lampy na ulici, hody loptou), čím sa im lepšie prepoja abstraktné matematické pojmy s realitou. Veľmi dobrou pomôckou na nácvik sčítania a odčítania sú schody, ktoré sa dajú využiť naozaj na mnoho spôsobov. Ak deťom počítanie na papieri nejde, nenuďte ich siahodlhým vysvetľovaním, ale radšej im príklad vysvetlite názorne hrou. Môžete napríklad kŕmiť zvieratká legovými kockami, posielať si objednávky vláčikom a podobne.

Správna priestrová orientácia je dôležitá pre množstvo každodenných činností v reálnom svete, ako aj v jeho abstraktnej podobe na papieri, či monitore. Hravé úlohy a cvičenia zamerané na rozvoj priestorovej predstavivosti pracujú so šípkami ako ukazovateľmi smeru, ako aj s pojmami hore, dole, vpravo, vľavo, dopredu a dozadu. Dôležité je uvedomenie si ich vzájomnej súvislosti. V pokročilejších variantoch môžu využívať orientáciu pomocou svetových strán. V oboch prípadoch je vhodné ich doplniť orientáciou v reálnom priestore, npr. pomocou rôznych obmien hier ako je zima-teplo, roboti (nasledovanie pokynov) alebo práca s buzolou.

Do tejto skupiny patria hravé úlohy zamerané na hľadanie rozdielov, a to v rôznych obmenách, ako aj tréning schopnosti sledovať riadky, prípadne iný vytýčený smer. Pre ich úspešné zvládnutie je potrebná schopnosť fixovať si určitý obrazový vzor v pamäti a porovnávať ho s ostatnými obrázkami. Dobre vyvinuté zrakové vnímanie je kľúčom k správnemu čítaniu. Ak má vaše dieťa problémy s úlohami tohto typu, je možné, že bude mať v budúcnosti ťažkosti naučiť sa plynulo čítať. Je to jeden z hlavných dôvodov prečo je dobré podporovať deti aj v tomto type cvičení. Vhodnou nepapierovou alternatívou k tomuto typu cvičení je napríklad hra „Hádaj čo sa zmenilo!“ alebo stavanie puzzle.